บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2000 ดำเนินธุรกิจผลิตท่อ อาทิ ท่อเบรค , ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง , ท่อหัวฉีดแรงดันสูงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน มีสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และมีบริษัทในเครือครอบคลุมทั่วโลก ได้แก่ อเมริกา , เยอรมัน , ฝรั่งเศส , จีน , อินเดีย , อินโดนีเชีย , เกาหลี , ญี่ปุ่น และไทย

วิสัยทัศน์

ผู้นำในการผลิตท่อสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลก

พันธกิจ

  1. สร้างคุณค่าสูงสุดสำหรับลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ (ภายใต้หลักการ “Show Room”)
  2. องค์กรส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้าง นวตกรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงานทั้งในการทำงานและชีวิต (Environment for innovation)
  3. สร้างให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่าสำหรับผู้ถือหุ้น, คู่ค้า หรือบุคคลอื่น โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด (Profitability)

ภายใต้ “Happy Life Happy Working”

นโยบายคุณภาพ

UICT มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้าน “คุณภาพ ราคา การส่งมอบและบริการ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจระดับโลก”

นโยบายความปลอดภัย

  1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก
  2. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดและป้องกันการเจ็บป่วย
    อุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงการป้องกันการแพร่กระจายของมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
  3. ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Core Value

C Communication
R Respect
E Ethics & Honesty
A Aim to Vision
T Teamwork Succession
I Innovation Organization
O Ownership
N Needs of Customer

Work Slogan : 1. Action by “Genchi Genbutsu Genjitsu”  2. Do Immediately, Do Surely, Do Completely.

UICT Top Management